“Transformar el nostre món”: L’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible estableix el nou marc de desenvolupament per als propers 15 anys.

Aprovada per consens el passat mes de setembre de 2015 a l’Assemblea General de Nacions Unides després de més de tres anys de negociacions i deliberacions iniciades l’any 2012 durant la Conferència de Rio + 20 sobre el Desenvolupament Sostenible.

L’Agenda 2030 estableix 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible i 169 Metes. A més, es preveuen els indicadors que seran presentats en el mes de març de 2016.

Els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) conjuguen les tres dimensions del desenvolupament sostenible: social, econòmica i ambiental.

La nova Agenda substitueix els anteriors Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni.

Aquesta és una Agenda Universal i afecta tots els estats membres de Nacions Unides i no només a aquells en vies de desenvolupament. Per tant, tots els estats membres estan obligats a traslladar els objectius de desenvolupament sostenible a les seves realitats nacionals.

Això suposa que els governs, de tots els nivells,  estan obligats a formular i / o reformular les seves polítiques públiques amb l’objectiu d’aconseguir el desenvolupament sostenible establert en l’Agenda 2030.

L’Agenda 2030 té com documents fundacionals la declaració universal de drets humans i la resta de tractats internacionals en matèria de drets humans.

Una gran diferència amb els anteriors Objectius Desenvolupament del Mil·lenni és que en el procés de formulació de l’Agenda 2030 van participar gran quantitat d’actors diferents dels tradicionals: Estats i professionals,  poden participar de manera activa la societat civil.

Durant els 3 anys de treball per a la formulació final de l’Agenda, les activistes i organitzacions del moviment de dones i feministes es van mobilitzar per aconseguir que la igualtat de gènere, els drets humans de les dones i l’apoderament de les dones i les  nenes estiguessin en el centre de la nova Agenda.

L’Agenda  reconeix la igualtat de gènere i l’apoderament de les dones com: «una aportació fonamental per avançar cap a tots els Objectius i metes» N.T. (paràgraf 20) i, a més, també es configura un objectiu separat amb metes específiques, Objectiu 5: Igualtat de Gènere.

L’ Objectiu 5 suposa un dels èxits clau per a la igualtat de gènere i l’apoderament de les dones i nenes i conté les següents metes:

 • Posar fi a totes les formes de discriminació contra totes les dones i les nenes a tot el món.
 • Eliminar totes les formes de violència en vers les dones i les nenes en els àmbits públic i privat, incloses la tracta i l’explotació sexual i altres tipus d’explotació.
 • Eliminar totes les pràctiques nocives, com el matrimoni infantil, precoç i forçat i la mutilació genital femenina.
 • Reconèixer i valorar les cures no remunerades i el treball domèstic no remunerat mitjançant la prestació de serveis públics, la provisió d’infraestructures i la formulació de polítiques de protecció social, així com mitjançant la promoció de la responsabilitat compartida a la llar i la família, segons procedeixi a cada país.
 • Vetllar per la participació plena i efectiva de les dones i la igualtat d’oportunitats de lideratge a tots els nivells de l’adopció de decisions en la vida política, econòmica i pública.
 • Garantir l’accés universal a la salut sexual i reproductiva i els drets reproductius, de conformitat amb el Programa d’Acció de la Conferència Internacional sobre la Població i el Desenvolupament, la Plataforma d’Acció de Beijing i els documents finals de les seves conferències d’examen.
 • Emprendre reformes que atorguin a les dones el dret als recursos econòmics en condicions d’igualtat, així com l’accés a la propietat i al control de les terres i altres béns, els serveis financers, l’herència i els recursos naturals, de conformitat amb les lleis nacionals
 • Millorar l’ús de la tecnologia instrumental, en particular la tecnologia de la informació i les comunicacions, per promoure l’apoderament de la dona.
 • Aprovar i enfortir polítiques encertades i lleis aplicables per promoure la igualtat entre els gèneres i l’apoderament de les dones i les nenes a tots els nivells.

A més, dels 17 objectius de Desenvolupament Sostenible, 12 d’ells inclouen metes desagregades per sexe o metes específiques de gènere.

Cal destacar que tant l’ODS 3 sobre salut com l’ODS 5 sobre igualtat de gènere i apoderament de les dones i de les nenes inclouen metes en matèria de salut sexual i reproductiva i de drets reproductius.

La meta 3.7, que s’emmarca en l’objectiu 3 de l’Agenda, exigeix l’accés universal a serveis de salut sexual i reproductiva, incloent la planificació familiar, la informació i l’educació, i la integració de la salut reproductiva en les estratègies i programes nacionals (Objetivos de desarrollo sostenible: Guía de implementación nacional para OSC dedicadas a SDSR. Federación Internacional de Planificación de la Familia (IPPF))

La meta 5.6, corresponent a l’objectiu 5, exigeix l’accés universal a la salut sexual i reproductiva i els drets reproductius acordats de conformitat amb el Programa d’Acció de la Conferència Internacional de Població i Desenvolupament (CIPD) i de la Plataforma d’Acció de Beijing i els documents finals de les seves conferències d’avaluació. (Objetivos de desarrollo sostenible: Guía de implementación nacional para OSC dedicadas a SDSR. Federación Internacional de Planificación de la Familia (IPPF).

També insisteix en els compromisos dels governs amb el Programa d’Acció de la CIPD i la Plataforma d’Acció de Beijing i els seus exàmens de seguiment, donant suport a aquests acords intergovernamentals per a la promoció dels drets de les dones i dels drets reproductiu (Objetivos de desarrollo sostenible: Guía de implementación nacional para OSC dedicadas a SDSR. Federación Internacional de Planificación de la Familia (IPPF).

MATERIALES OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE DESDE UNA MIRADA FEMINISTA

woman deliver 2women delivery 1

L’Agenda també presenta debilitats que s’han de millorar durant el seu procés d’implementació:

 • La secció sobre el seguiment i la revisió de l’Agenda 2030 no compleix amb els estàndards de rendició de comptes que moltes organitzacions de la societat civil esperaven i potser és la part més feble de tot el document. Aquests processos no només queden completament lliurats a la voluntat dels Estats sinó que el document no inclou cap modalitat específica per a permetre la participació significativa de la societat civil en la recol·lecció de dades, el seguiment i la implementació.
 • No inclou els canvis financers i estructurals necessaris perquè les promeses d’aquest document consensuat es facin realitat.
 • S’evita, a causa de la pressió de diferents Estats, el reconeixement explícit dels drets de les persones LGTBQI.
 • Es reitera, al llarg de l’Agenda, el compromís amb l’apoderament de les dones i les nenes però existeix el risc en la formulació final dels indicadors que això s’entengui més des d’una perspectiva econòmica i  no des de   un enfocament de drets que que  inclou la salut i els drets sexuals i reproductius que garanteixen l’autonomia corporal.
 • La formulació dels indicadors és clau ja que podrien perdre èxits acordats en els objectius i les metes.
 1. http://www.unwomen.org/es/news/in-focus/women-and-the-sdgs
 2. http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/
 3. Monitoring Gender Equality and the Empowerment of Women and Girls in the 2030 Agenda for Sustainable Development: Opportunities and Challenges – See more at: http://www.unwomen.org/es/digital-library/publications/2015/9/indicators-position-paper#view.
 4. Objetivos de desarrollo sostenible: Guía de implementación nacional para OSC dedicadas a SDSR. http://www.ippf.org/sites/default/files/sdg_a_srhr_guide_to_national_implementation_spanish_web.pdf
 5. https://agendessexuals.wordpress.com/tag/agenda-internacional/

Estrategias fundamentales para la aplicación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible con perspectiva de género.

S_SDG_Icons-01-05

El 16 de marzo de 2016, la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer celebró una mesa redonda sobre el tema prioritario del 60º período de sesiones de la Comisión, “El empoderamiento de la mujer y su vínculo con el desarrollo sostenible”, en la que se trataron las estrategias fundamentales para la aplicación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible con perspectiva de género.

ONU Genero Agenda 2030 

Conferencia ONU-ONG adopta Plan de Acción para promover la Agenda 2030.

01 de junio, 2016 — La 66ª Conferencia del Departamento de Información Pública de Naciones Unidas y las ONG terminó hoy en la ciudad surcoreana de Gyeongju con la adopción de un documento que en el que se insta a trabajar en la promoción de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

El Plan de Acción de Gyeongju dará orientación a las ONG para que mejoren sus capacidades de presión a los gobiernos con el propósito de que éstos cumplan con el compromiso de alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Asimismo, les recomendará una serie de medidas para la implementación de la Agenda 2030 a nivel local.

El documento también se compromete a promover una educación que enseñe la resolución de conflictos y fomente el aprecio por la diversidad, el razonamiento ético, la igualdad de género y los derechos humanos.

Ir a la fuente

 FORO POLÍTICO DE ALTO NIVEL SOBRE AGENDA 2030 (Nueva York, julio 2016)

Durante el actual mes  de julio Nueva York ha acogido el  Foro  Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible. El Foro Político de Alto nivel es la  plataforma central de las Naciones Unidas para el seguimiento y la revisión de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en el que,  entre otros mecanismos de revisión y seguimiento,  los países, de forma voluntaria,  presentan sus  informes de seguimiento sobre la implementación de la Agenda 2030.

Son diversos los análisis y balances realizados sobre este primer Foro pero desde el Observatori de Drets Sexuals i Reproductius deseamos compartir el  estudio realizado por de la Fundación para el Estudio e Investigación sobre la Mujer (FEIM) en el marco de trabajo con el Womens Major Group (www.womenmajorgroup.org)

El estudio se basa en el análisis del proceso de preparación de las Revisiones Nacionales como un indicador del proceso de implementación de la Agenda 2030 en los países. Concretamente han analizado los informes nacionales presentados por 21 países de los 22 que participan en el proceso de  revisión que recordamos  tiene carácter voluntario.

El estudio destaca que:

 • Muy pocos países han incorporado a la sociedad civil y especialmente a los grupos de mujeres al proceso de implementación de la Agenda 2030.
 • Sólo 7 de los 21 países analizados tratan específicamente el ODS 5: “Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas”.
 • 11 de los 21 países no incluyen en sus prioridades el ODS 5.
 • Algunos de los países ni si quieran lo mencionan en sus informes.
 • En los informes se observa una falta datos desglosados por sexo que es uno de los requisitos establecidos por la Agenda 2030.

WMG-Report-by-Mabel-Bianco-final (1)