DECRET 284/2004, d’11 de maig, pel qual es dicten normes complementàries relatives a l’especialitat d’obstetrícia i ginecologia en l’àmbit de l’Institut Català de la Salut, i per al desplegament i organització del Programa d’atenció a la salut sexual i reproductiva en l’àmbit d’aquest mateix organisme.

A partir de l’experiència assolida d’ençà la creació del Programa sanitari d’atenció a la dona (Decret 284/1990) el Decret 284/2004 pretén revisar determinats aspectes organitzatius i de gestió de recursos humans del procés d’implementació d’aquest Programa.
El Decret pretén millorar bàsicament 2 aspectes del Programa aprovat l’any 1990:

  1. Modifica la denominació del Programa Sanitari d’Atenció a la Dona als efectes de posar èmfasi en la perspectiva assistencial, preventiva, de promoció i d’educació, a través d’una referència global a la salut sexual i reproductiva. La nova denominació del programa és Programa d’Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva (PASSIR).
  2. Ampliar l’atenció de la SSiR a professionals directament vinculats a l’àmbit de l’atenció primària.

Veure el Programa d’atenció a la Salut Sexual i Reproductiva