La llei té per objecte la promoció del benestar personal i social dels infants i els adolescents i establir un marc d’actuacions de prevenció, atenció, protecció i participació dirigides a aquestes persones a fi de garantir l’exercici de llurs drets, l’assumpció de llurs responsabilitats i l’assoliment de llur desenvolupament integral.

En relació als Drets Sexuals i Reproductius la Llei estableix que:

Article 44
Qualsevol infant o adolescent té dret a :
(…)
d) Rebre informació sobre la seva salut i sobre l’atenció sanitària que rep, i a poder participar en el seu procés assistencial d’una manera adequada a la seva edat i al seu grau de maduresa.

e) Rebre atenció sanitària adequada al seu nivell evolutiu, atenent tant els aspectes orgànics com els aspectes emocionals, i, d’acord amb el que disposa la legislació beneficiar-se de les prestacions del Sistema Sanitari Públic

f) Rebre informació sobre les seves necessitats sanitàries especials. En particular, sobre la fisiologia de la reproducció, la salut sexual i reproductiva, el risc per a la salut que comporta l’embaràs a edats molt primerenques, la prevenció de les infeccions de transmissió sexual, del VIH i també la promoció d’una sexualitat responsable, amb el garantiment de la confidencialitat de la informació rebuda.

g)Les administracions han de prendre totes les mesures necessàries per a abolir les pràctiques
tradicionals que siguin perjudicials per a la salut dels infants i els adolescents.

Article 74
Les administracions han de desenvolupar les actuacions necessàries per tal de prevenir als infants i adolescents de:
(…)
c)La inducció o coacció a participar en qualsevol activitat sexual il·legal

d) L’explotació en la prostitució o en altres pràctiques sexuals o la utilització en espectacles o en material pornogràfic.

Article 93
L’Administració de la Generalitat, per mitjà del departament competent en infànncia ha creat el “Servei d’atenció especialitzada als infants i adolescents víctimes d’abús sexual”

► Veure la llei dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència