La Llei té per objecte l’ordenació de les actuacions, les prestacions i els serveis en matèria de salut pública en l’àmbit territorial de Catalunya.

Respecte els Drets Sexuals i Reproductius la Llei estableix que:

Article 3
Són prestacions en matèria de salut pública les següents activitats:
(…)
p. La promoció i la protecció de la salut afectiva, sexual i reproductiva, i la prevenció dels factors de risc en aquest àmbit

► Veure Llei de salut Pública