ARTICLE 16 DRETS SOCIALS

3. En tot cas, l’actuació de les administracions públiques de les Illes Balears s’haurà de centrar primordialment en els àmbits següents: la defensa inte- gral de la família; els drets de les parelles estables; la protecció específica i la tutela social del menor; la no-discriminació i els drets de les persones dependents i de les seves famílies a la igualtat d’oportunitats, la seva participació i protecció, a la integració i a l’accessibilitat universal en qualsevol àmbit de la vida públi- ca, social, educativa i econòmica; la protecció i l’atenció integral de les persones majors per a la promoció de la seva autonomia personal i de l’envelliment actiu que els permeti una vida digna i independent i el seu benestar social i individual; l’articulació de polítiques que garanteixin la participació de la joventut en el desenvolupament polític, social, econòmic i cultural; l’assistència social a les persones que pateixin marginació o exclusió social; la igualtat de drets d’ho- mes i dones en tots els àmbits, en particular en matèria d’ocupació i treball; la protecció social contra la violència, especialment la violència de gènere; els drets i l’atenció social dels immigrants amb residència permanent a la comunitat autònoma de les Illes Balears.

4. Les administracions públiques, en el marc de les seves competències respectives, promouran les condicions necessàries perquè els drets socials dels ciutadans de les Illes Balears i dels grups i col•lectius en què s’integren siguin objecte d’una aplicació real i efectiva.

ARTICLE 17 No-DISCRIMINACIÓ PER RAÓ DE SEXE

1. Totes les dones i homes tenen el dret al lliure desenvolupament de la seva personalitat i capacitat personal, i a viure amb dignitat, seguretat i autonomia.

2. Les administracions públiques, segons la Carta de Drets Socials, vetllaran en tot cas perquè les dones i els homes puguin participar plenament en la vida laboral, social, familiar i política sense discriminacions de cap tipus i garantiran que ho facin en igualtat de condicions. A aquests efectes es garantirà la conciliació de la vida familiar i laboral.

3. Totes les persones tenen dret a no ser discriminades per raó de la seva orientació sexual.

► Veure Estatut Autonomia Illes Balears