L’objectiu de la llei és establir un marc normatiu i competencial per al desenvolupament de les polítiques de joventut, i també ordenar els serveis i les activitats que promouen i organitzen persones físiques i jurídiques, públiques i privades, en l’àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears, que tinguin per destinatari el jovent, amb la finalitat d’obtenir un desenvolupa- ment i una protecció efectius dels seus drets.

La llei estableix:

Article 26.2

Que l’administració autonòmica ha de desenvolupar, en col·laboració amb els pares, les mares i els tutors quant als menors i, en general, amb la resta de les administracions públiques competents i d’entitats privades, especialment les entitats sense ànim de lucre, programes d’hàbits saludables:

a) De prevenció i de tractament de drogodependències.
b) D’educació afectiva i sexual.
c) De prevenció i tractament de malalties de transmissió sexual.
d) De prevenció d’embarassos no desitjats.
e) De prevenció i tractament de trastorns alimentaris.
f) De prevenció d’accidents de trànsit.
g) De qualsevol altra qüestió relacionada amb la salut que sigui d’especial interès per al jovent.

Article 26.4.

L’Administració autonòmica ha de promoure l’establiment de llocs o centres on els joves i les joves puguin ser assessorats directament sobre qüestions relacionades amb la sexualitat i rebin l’atenció necessària de forma confidencial i gratuïta.

► Veure la Llei integral de la joventut