La Llei 12/2006 té per objecte regular de forma integral la situació de la dona en els distints àmbits amb la finalitat de fer efectiu el principi d’igualtat de dones i homes a les Illes Balears, establir els principis generals que han d’orientar aquesta igualtat, determinar les accions bàsiques que s’han d’implantar i també completar l’organització administrativa de la igualtat d’oportunitats entre dones i homes en l’àmbit de les Illes Balears.

La llei regula àmbits tals com: salut, educació, treball-conciliació, violència de gènere, pobresa, família, TIC.

► Veure la Llei 12/2006 per a la dona