L’objectiu de la llei no és solament el reconeixement formal de drets a les persones menors d’edat, sinó també garantir un sistema de protecció eficaç pel que fa a les vulneracions d’aquests drets. S’estableixen una sèrie de prohibicions respecte d’activitats que poden suposar un atemptat contra els drets dels quals són titulars les persones menors d’edat, a la vegada que imposa a les administracions públiques de les Illes Balears una sèrie d’obligacions que tenen per objectiu l’exercici efectiu dels seus drets i el desenvolupament de programes de prevenció de situacions de maltractaments físics, psíquics o abusos sexuals, i també de qualsevol situació que pugui interpretar-se com a explotació de les persones menors d’edat.

També s’estableixen una sèrie de deures a les persones menors d’edat en els àmbits familiar, educatiu, social i mediambiental.

► Veure la Llei integral de l’atenció i dels drets de la infància i l’adolescència