HISTÒRIA DELS DRETS SEXUALS I ELS DRETS REPRODUCTIUS

L’origen de l’enfocament de Drets Sexuals i Drets Reproductius el trobem en les reivindicacions realitzades pel moviment feminista, que formula als anys 70 el concepte de Drets Sexuals i Reproductius de les Dones com el dret d’aquestes a controlar el seu cos regulant la seva sexualitat i capacitat reproductiva sense imposicions, coercions o violència per part dels homes, així com l’exigència que aquests assumeixin la seva responsabilitat per l’exercici de la seva sexualitat (Maoño y Vázquez, 2000). Un clar exemple d’aquest moviment el trobem amb la publicació l’any 1973 del llibre “Nuestros Cuerpos, Nuestras Vidas” (Boston Women’s Health Book Collective, 1973).

Aquestes reivindicacions, plantejades pels moviments feministes en fòrums i conferències internacionals obligaren a les Nacions Unides a reformular les seves conceptualitzacions i orientacions en matèria de polítiques de població, de salut, de desenvolupament i de Drets Humans, institucionalitzant-se progressivament els Drets Sexuals i Drets Reproductius com a marc conceptual profundament vinculat als Drets Humans.

► Llegir més…

DRETS SEXUALS

Els Drets Sexuals es fonamenten en el dret a gaudir d’una vida sexual satisfactòria i agradable en tot el cicle vital, lliure de coerció i discriminació i respectuosa amb l’autonomia sexual de les persones. Implica també garantir la salut sexual entesa com un estat de benestar físic, emocional, mental i social en relació a la sexualitat (FPFE, 2010).

► Veure drets

DRETS REPRODUCTIUS

Els Drets Rreproductius es basen en el reconeixement i respecte a la capacitat de decidir lliurement i responsablement, sense discriminació, coerció o violència, si es vol o no tenir filles i fills. Suposa també garantir la salut reproductiva entesa com un estat general de benestar físic, emocional i social, i no de simple absència de malaltia o malaltia, en tots els aspectes relacionats amb el sistema reproductiu així com les seves funcions i processos (FPFE, 2010).

► Veure drets

A tots els drets que es deriven dels DSiDR són aplicables els següents principis:

Principi d’universalitat: Totes les persones, sense cap tipus de discriminació, tenen el dret a gaudir plenament. El seu exercici s’ha de guiar pel reconeixement de la diversitat de circumstàncies i condicionants existents, i de les desigualtats que generen. Garantir el gaudi en condicions d’igualtat i dignitat requereix per tant partir de les situacions i necessitats particulars, tant individuals com col·lectives. Això constitueix un imperatiu ètic.

Principi d’inalienabilitat: Cap persona pot renunciar a ells, i perquè això sigui efectiu cal que tota la població conegui aquests drets a través de les accions informatives necessàries.

Principi d’interdependència: Tots els drets estan estretament relacionats de forma que el ple exercici de cada un no és possible sense el desenvolupament dels altres, alhora que cada un té un recorregut propi.