Els Drets Reproductius estan constituïts per una sèrie de beneficis relatius a l’àmbit de la Reproducció que emanen dels drets a la llibertat, igualtat, privacitat, autonomia, integritat i dignitat de totes les persones, que són Drets Humans.

Els Drets Reproductius aprovats per IPPF l’any 1995 són:

1. Dret a la Vida
Aquest dret, en relació a la reproducció ens permet afirmar que:

  • Cap vida de cap dona s’ha de posar en perill per raó de l’embaràs.
  • Cap vida de cap nen o nena ha de ser posada en risc per raó del seu sexe.
  • Cap persona ha de posar en perill la seva vida per la falta d’accés a serveis de salut i/o informació, en salut reproductiva.

2. Dret a la Privacitat
Tots els programes de vigilància sanitària han de comptar amb polítiques que protegeixin la privacitat dels pacients i la confidencialitat de les dades de control de malalties. Els proveïdors d’atenció a la salut reproductiva estan obligats per llei a mantenir la confidencialitat de la informació relativa als seus clients.

3. Dret a la Informació i a l’Educació en matèria reproductiva
Totes les persones tenen dret a l’educació i, en particular, al material informatiu específic per garantir la salut i el benestar de les persones i famílies, incloent-hi informació i assessorament sobre salut reproductiva i en conseqüència:

  • Totes les persones tenen dret a l’educació i informació suficients per garantir que les decisions que fan relacionats amb la seva vida reproductiva es realitzin amb el consentiment ple, lliure i informat.
  • Totes les persones tenen dret a una informació completa sobre els beneficis relatius dels riscos, i l’eficàcia de tots els mètodes anticonceptius i la prevenció d’embarassos no desitjats.

4. Dret a optar a contraure Matrimoni o no i a formar i planificar una Família
Totes les persones tenen dret a la protecció si es produeix un matrimoni sense el consentiment ple, lliure i informat de la persona. També totes les persones tenen el dret d’accés a serveis de salut reproductiva incloent aquells relacionats amb fertilitat o esterilitat.

5. Dret a decidir si tenir o quan tenir Fills o Filles
Totes les persones tenen dret a l’accés, l’elecció i als beneficis dels avenços científics en l’elecció de mètodes de planificació familiar. El tractament adequat de la salut sexual i reproductiva, incloent la informació i els serveis de planificació familiar, es reconeix no només com a una intervenció clau per millorar la salut de les dones i dels nois i de les noies, sinó també com un Dret Humà.

6. Dret a la Protecció i la cura de la Salut
Totes les persones tenen dret a serveis integrals de salut, inclòs l’accés a tots els mètodes de regulació de la fecunditat incloent l’avortament segur i la diagnosi i el tractament de la infertilitat i infeccions de transmissió sexual com el virus d’immunodeficiència humana/síndrome d’immunodeficiència adquirida (VIH/sida).

7. Dret a gaudir del Progrés Científic
Totes les persones tenen el dret a beneficiar-se de l’accés a les tecnologies de salut reproductiva, inclosa la relacionada amb la infertilitat, l’anticoncepció i l’avortament. A l’hora, totes les persones tenen dret a la informació sobre els efectes nocius de la tecnologia de salut reproductiva en la seva salut i benestar.

8. Dret a la Llibertat de Pensament
En tot allò relacionat amb la seva vida reproductiva, tota persona té dret a pensar i obrar lliurement. La llibertat de pensament sobre salut sexual i reproductiva no ha de veure’s limitada per les idees de tipus religiós, filosòfic o cultural.