La llei (que deroga la llei 35/1988 i la llei 45/2003) té l’objectiu bàsic de fer modificacions a les lleis anteriors a per tal d’adaptar-se a la realitat actual, on els avenços tecnològics i els problemes morals o bioètics estan a l’ordre del dia. Per tant la nova llei pretén solucionar definitivament els buits legals i els inconvenients científics que se’n derivavene les lleis anteriors. Les novetats de la nova llei son:

1. Definició clara del concepte de preembrió, amb efectes exclusivament circumscrits al seu àmbit propi d’aplicació, entenent per tal a l’embrió in vitro constituït pel grup de cèl•lules resultants de la divisió progressiva de l’ovòcit des que és fecundat fins a 14 dies més tard.

2. Prohibició de la clonació en éssers humans amb finalitats reproductives

3. Les tècniques de reproducció assistida que poden practicar-se també són objecte de nova regulació. La nova Llei segueix un criteri molt més obert a l’ennumerar les tècniques que, segons l’estat de la ciència i la pràctica clínica, poden realitzar-se avui dia. No obstant això, evita la petrificació normativa, i habilita a l’autoritat sanitària corresponent a autoritzar, previ informe de la Comissió Nacional de Reproducció Humana Assistida, la pràctica provisional i tutelada com tècnica experimental d’una nova tècnica que mitjançant reial decret, pot actualitzar.

4. Promou la compensació de l’asimetria d’informació que existeix entre els qui acudeixen a demandar l’aplicació d’aquestes tècniques i qui les aplica, de manera que es garanteixi en tant que sigui posible, l’equilibri d’interessos entre els uns i els altres.

5. Es crea el Registre d’activitats dels centres de reproducció assistida. (a més del Registre de donants de gàmetes i preembrions amb fins de reproducció humana, ja existent) on es registraran les dades sobre tipologia de tècniques i procediments, taxes d’èxit i altres qüestions que serveixin per a informar als ciutadans sobre la qualitat de cadascun dels centres.

6. La Llei elimina les diferències en la consideració dels preembrions que es trobessin crioconservats amb anterioritat a l’entrada en vigor de la Llei45/2003, de 21 de novembre, i els quals es poguessin generar posteriorment, quant a les seves destinacions possibles, sempre supeditats a la voluntat dels progenitors.

► Veure la Llei de Tècniques de Reproducció humana assistida