La llei s’emmarca en el mandat normatiu de la Constitució Espanyola, concretament en l’article 44.2 que encomana als poders públics la promoció de la ciència i la investigació científica i tècnica en benefici de l’interès general.

L’objectiu bàsic de la Llei és regular (amb ple respecte a la dignitat i identitat humanes i als drets inherents a la persona) la investigació biomèdica.

Un aspecte important de la Llei són les definicions de fetus, embrió o preembrió que normativitza:

  • «Embrió»: fase del desenvolupament embrionari que abasta des del moment en el qual el ovòcit fecundat es troba en l’úter d’una dona fins que es produeïx l’inici de la organogénesis, i que finalitza als 56 dies a partir del moment de la fecundació, exceptuant del còmput aquells dies en els quals el desenvolupament s’hagués pogut detenir.
  • «Fetus»: embrió amb aparença humana i amb els seus òrgans formats, que va madurant des dels 57 dies a partir del moment de la fecundació, exceptuant del còmput aquells dies en els quals el desenvolupament s’hagués pogut detenir, fins al moment del part.
  • «Preembrió»: l’embrió constituït in vitro format pel grup de cèl·lules resultant de la divisió progressiva del ovòcit des que és fecundat fins a 14 dies més tard.

La llei:

  • Prohibeix explícitament la constitució de preembrions i embrions humans exclusivament amb fins d’experimentació.
  • Permet la utilització de qualsevol tècnica d’obtenció de cèl·lules troncals embrionàries humanes amb fins terapèutiques o d’investigació que no comporti la creació d’un preembrió o d’un embrió exclusivament a aquest efecte.Regula també alguns aspectes de rellevància en el camp de la interrupció de l’embaràs o de la reproducció assistida.
  • Interrupció de l’embaràs Article 28. Donació d’embrions i fetus humans.28.2.
    La interrupció de l’embaràs mai tindrà com finalitat la donació i la utilització posterior dels embrions o fetus o de les seves estructures biològiques. El procediment i manera de la pràctica de la interrupció de l’embaràs estaran únicament supeditats a les exigències i limitacions legals i a les característiques i circumstàncies que presenti aquell. Els professionals integrants de l’equip mèdic que realitzi la interrupció de l’embaràs no intervindran en la utilització dels embrions o dels fetus avortats ni de les seves estructures biològiques. A aquest efecte, els integrants de l’equip investigador deixaran constància per escrit d’aquesta circumstància, així com de l’absència de conflicte d’interessos amb l’equip mèdic.

► Veure la Llei d’investigació Biomèdica