La llei integral pretén ser un compendi i una millora de les mesures contra la violència de gènere que s’havien legislat, tals com la Llei Orgànica 11/2003, la Llei Orgànica 15/2003, o la Llei 27/2003; a més de les lleis aprovades per diverses Comunitats Autònomes, dins del seu àmbit competencial.

La llei parteix d’una perspectiva global i interdisciplinar del fenomen i així ho pretén abordar. Inclou tant els aspectes preventius, educatius, socials, assistencials i d’atenció posterior a les víctimes, com la normativa civil que incideix en l’àmbit familiar o de convivència on principalment es produeixen les agressions, així com el principi de subsidiarietat en les Administracions Públiques. Igualment s’aborda amb decisió la resposta punitiva que han de rebre totes les manifestacions de violència que aquesta Llei regula. La violència de gènere s’enfoca, per tant, per la Llei d’una manera integral i multidisciplinaria, començant pel procés de socialització i educació.

En quant els continguts de la llei ressaltem:

  • Té l’objectiu d’actuar contra la violència com a manifestació de la discriminació i de la situació de desigualtat en les relacions de poder entre homes i dones.
  • La violència de gènere a la que es refereix la present Llei comprèn tot acte de violència física i psicològica, incloses les agressions a la llibertat sexual, les amenaces, les coaccions o la privació arbitrària de llibertat.
  • Estableix protecció integral la finalitat de la qual és prevenir, sancionar i erradicar aquesta violència i prestar assistència a les seves víctimes.
  • Enforteix les mesures de sensibilització.
  • Estableix una més eficaç coordinació dels serveis ja existents, coordinant els recursos i instruments de tot tipus dels diferents poders públics.
  • Garanteix els drets de les dones en totes les dimensions de la seva vida: drets de l’àmbit laboral i funcionarial, drets econòmics, etc.
  • Estableix un sistema integral de tutela institucional en el que l’Administració General de l’Estat, a través de la Delegació Especial del Govern contra la Violència sobre la Dona, en col·laboració amb l’Observatori Estatal de la Violència sobre la Dona, impulsa la creació de polítiques públiques dirigides a oferir tutela a les víctimes de la violència contemplada en la present Llei.
  • Enforteix el marc penal i processal vigent per a assegurar una protecció integral.
  • Promou la col·laboració i participació de les entitats, associacions i organitzacions que des de la societat civil actuen contra la violència de gènere.
  • Fomenta l‘especialització dels col·lectius professionals que intervenen en el procés d’informació, atenció i protecció a les víctimes.

► Veure la Llei contra la violència de gènere