Entre les finalitats de l’educació es ressalta el ple desenvolupament de la personalitat i de les capacitats afectives de l’alumnat, la formació en el respecte dels drets i llibertats fonamentals i en la igualtat efectiva d’oportunitats entre homes i dones, el reconeixement de la diversitat afectivo-sexual, així com la valoració crítica de les desigualtats, que permeti superar els comportaments sexistes. S’assumeix així en la seva integritat el contingut d’allò expressat en la Llei Organica 1/2004 Violència de Gènere.

Aquests objectius als quals ens referim es desenvolupen en l’article 23, apartat

k) “Conèixer i acceptar el funcionament del propi cos i el dels altres, respectar les diferències, afermar els hàbits de cura i salut corporals i incorporar l’educació física i la pràctica de l’esport per a afavorir el desenvolupament personal i social. Conèixer i valorar la dimensió humana de la sexualitat en tota la seva diversitat. Valorar críticament els hàbits socials relacionats amb la salut, el consum, la cura dels éssers vius i el medi ambient, contribuint a la seva conservació i millora.”

► Veure la Llei d’Educació