La llei s’emmarca per una banda en l’article 14 de la Constitució espanyola que proclama “el dret a la igualtat i a la no discriminació per raó de sexe” i per altra en l’article 9.2, que “consagra l’obligació dels poders públics de promoure les condicions perquè la igualtat de l’individu i dels grups en que s’integra siguin reals i efectives“.

La llei estableix en la seua introducció que els seu objectiu és fer efectiu el dret d’igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes mitjançant l’eliminació de la discriminació de la dona en qualsevol dels àmbits de la vida i, singularment, en les esferes política, civil, laboral, econòmica, social i cultural per a, en el desenvolupament dels articles 9.2 i 14 de la Constitució, arribar a una societat més democràtica, més justa i més solidària.

Els mecanismes pels quals la llei preveu aconseguir-ho són:

1. Establint uns principis d’actuació dels Poders Públics.

2. Regulant drets i deures de les persones físiques i jurídiques, tant públiques com privades.

3. Creant mesures destinades a eliminar i corregir en els sectors públic i privat, tota forma de discriminació per raó de sexe com: prevenció, polítiques actives per a fer efectiu el principi d’igualtat, dimensió transversal de la discriminació i per tant de l’abordament del problema i generalitat de les polítiques públiques
Els dos principis bàsics en els que es recolza la llei són el principi d’igualtat i la perspectiva de gènere

Els àmbits que pretén regular són: la violència de gènere, la discriminació salarial, la discriminació en les pensions de viduïtat, el major atur femení, l’encara escassa presència de les dones en llocs de responsabilitat política, social, cultural i econòmica, o els problemes de conciliació entre la vida personal, laboral i familiar en polítiques com l’educativa, la sanitària, l’artística i cultural, de la societat de la informació, de desenvolupament rural o d’habitatge, esport, cultura, ordenació del territori o de cooperació internacional per al desenvolupament.

En quant els drets sexuals i reproductius, l’Article 27, que es titula “Integració del principi d’igualtat en la política de salut”, regula aquesta àrea. Les mesures que contempla són:

1. Integrar la perspectiva de gènere en els programes de salut.

2. Evitar la discriminació de gènere en el dret a la salut, és a dir que la salut s’adapti a les especificitats biològiques.

3. Promoure la salut específica del col·lectiu femení, que històricament ha estat oblidada per els serveis públics.

4. Promoure la igualtat efectiva en la investigació mèdica que tradicionalment ha partit d’un punt de vista androcèntric.

5. Incloure en el catàleg de promoció de la salut sexual la prevenció de l’assetjament sexual.

6. Incloure en la formació de professionals sanitari la salut específica del col·lectiu femení i també una especial sensibilització cap a la violència de gènere.

► Veure la Llei d’Igualtat efectiva de dones i homes