Els Drets Sexuals i els Drets Reproductius es troben protegits i legitimats per la legislació internacional referent a Drets Humans, per altres documents de les Nacions Unides, per declaracions de la UE i per documents elaborats per altres organismes internacionals. Els principals instruments internacionals que avalen els Drets Sexuals i els Drets Reproductius són:

ACORDS INTERNACIONALS

  • OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE

“Transformar el nostre món”: L’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible estableix el nou marc de desenvolupament per als propers 15 anys.

Aprovada per consens el passat mes de setembre de 2015 a l’Assemblea General de Nacions Unides després de més de tres anys de negociacions i deliberacions iniciades l’any 2012 durant la Conferència de Rio + 20 sobre el Desenvolupament Sostenible.

L’Agenda 2030 estableix 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible i 169 Metes. A més, es preveuen els indicadors que seran presentats en el mes de març de 2016.

Els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) conjuguen les tres dimensions del desenvolupament sostenible: social, econòmica i ambiental. La nova Agenda substitueix els anteriors Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni.

Ampliar la informació en relació als ODS

 

  • OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT DEL MIL·LENI

Els Objectius de Desenvolupament del Mil·leni (ODM) són 8 objectius específics que les Nacions Unides i els seus països membres es van comprometre a complir abans de 2015. La seva finalitat és eradicar la fam, la pobresa, l’analafabetisme i les malalties que ataquen a grans sectors de la població mundial.

– Declaració del ODM 2000

– Consulta l’evolució dels ODM a nivell global

– Informe de seguiment dels ODM 2013 des de la perspectiva de gènere (en anglès)

  • IV CONFERÈNCIA MUNDIAL DE LA DONA. BEIJING 1995

Conferència en la que van participar tots els estats membres de l’ONU, ONG,s i institucions i es acceptar per unanimitat la Plataforma d’Acció de Beijing on es van definir 12 objectius estratègics i les mesures a portar a terme tant per governs com institucions diverses com ONG’s per avançar per una igualtat de tracte i de dret de totes les dones, sense excepcions. Cada 5 anys es realitzen reunions de seguiment del Pla d’acció de Bejing.

– Declaració i Plataforma d’Acció de Beijing (1995)

– Accés a diversos documents de seguiment de Beijing (+5, +10, +15)

 

  • IV CONFERÈNCIA INTERNACIONAL DE POBLACIÓ I DESENVOLUPAMENT (CIPD). EL CAIRE, 1994 

La CIPD del Caire té en compte diversos temes relacionats amb la població i el desenvolupament rellevants per a les persones, les families i els països així com la reducció de la pobresa, les desigualtats per gènere, edat o ètnia. Inclou també la promoció de la salut i els drets reproductius, entre d’altres. A partir de la CIPD s’establí el Pla d’Acció amb mesures a 20 anys vista i que conclourà formalment al 2014. S’han fet diverses revisions de la seva evolució i implementació.

– Programa d’Acció de la IV CIDP del Caire

Seguiment del Pla d’Acció  (en anglès)

Seguiment del Pla d’Acció (en castellà)

 

  • CONFERÈNCIA MUNDIAL DELS DRETS HUMANS. VIENA 1993 

La conferència Mundial de Drets Humans reafirma el solemne compromís de tots els Estats de cumplir amb les seves obligacions i de promoure el respecte universal així com la protecció i observació internacional de tots els drets humans i de les llibertats fonamentals de totes les persones tal i com s’expressa a la Carta de les Nacions Unides.

– Accés a la Declaració i al Programa d’Acció de Viena

– Accés a l’apartat de Drets Humans de l’ONU

 

  • CONVENCIÓ INTERNACIONAL PER A L’ELIMINACIÓ DE TOTES LES FORMES DE DISCRIMINACIÓ VERS LA DONA (CEDAW). 1979

Convenció que reconeix explícitament que les dones continuen sent objecte d’importants discriminacions. Es crea el Comitè per a l’Eradicació de la Discriminació de la Dona que s’encarrega de vetllar per l’aplicació de les mesures que es detallen a la convenció. A partir de l’any 2008 el Comité va ser transferit a l’Oficina de l’Alt Comissionat pels Drets Humans.

– Accès a la Declaració de la CEDAW

– Recomanacions generals del Comitè. Abans del 2008

Seguiment de les accions del Comité (en anglès)

 

  • DECLARACIÓ UNIVERSAL DELS DRETS HUMANS. 1948 

– Declaració Universal dels Drets Humans

 

INTERNATIONAL PLANNED PARENTHOOD FEDERATION (IPPF)

La IPPF és una organització internacional que fa incidència política i proveeix de recursos per aconseguir un ple reconeixement i desenvolupament dels Drets Sexual i els Drets Reproductius arreu del món.

– Drets Sexuals: Una carta de IPPF (2008)

– Carta 12 Drets Sexuals i Reproductius IPPF (1995)